Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Ďakujeme za privítanie, pohostinnosť, krásny vianočný program a oceňujeme skrášlenie priestorov, deti aké boli a zamestnancov LVS Nitra za ich prácu. Prajeme všetkým zamestnancom pokojné a radostné sviatky. Ďakujem priateľom, členom správnej rady KRSŠ, že vyjadrili vôľu, aby som stál na čele KRSŠ ako predseda i naďalej (i keď už nie som riaditeľom). Teším sa, že dnes správna rada zvolila za zástupcu predsedu KRSŠ PaedDr. Petru Vágovú, zároveň rozhodla o doplnení členov správnej rady, a všetci sme vyjadrili vôľu pokračovať v spolupráci.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Rozšírené zasadnutie KRSŠ sa konalo na ZŠ G.Bethlena 41 v Nových Zámkoch, ktorú úspešne vedie pani riaditeľka Mgr.Iveta Rajčániová. Slávnostný program, prehliadka školy bola krásnym spestrením rokovania o aktuálnych otázkach v školstve a o ďalšom pôsobení predsedu KRSŠ, ktorý k 30.11.2018 končí vo funkcii riaditeľa ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Členovia správnej rady KRSŠ zhodnotili činnosť od posledného stretnutia, naplánovali si rokovania raz za 2 mesiace, metodické stretnutia špeciálnych pedagógov a učiteľov anglického jazyka a otvorili všetky aktuálne otázky (implementáciu dodatku k vyučovaniu RŠF a ILI, možnosť zapojiť sa do projektu EÚ , RIS a iné).
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Rozporové konanie na MŠVVaŠ SR Klubu riaditeľov spoločnej školy a Pedagogického odboru Matice slovenskej k návrhu Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záver: 2 naše pripomienky boli akceptované (riaditeľ zostane pedagogický zamestnanec a 5 ročná prax špecialistu sa bude uznávať ako špecializačné vzdelávanie), u 2 pripomienok rozpor trvá (kto má robiť atestácie a kvalifikačné vzdelávania) a 1 pripomienku sme stiahli po vypočutí argumentov (robenie atestácií bez ohľadu na stupeň vzdelania).
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Na rokovaní správnej rady KRSŠ zhodnotili členovia svoju činnosť v tomto školskom roku, vyslovili poďakovanie hostiteľským školám a naplánovali svoju činnosť v nasledujúcom roku (pravidelné stretnutia správnej rady, návšteva škôl členov KRSŠ na inšpirovanie, pre učiteľov založenie sekcií predmetov na odborný rast a vzájomnú pomoc).
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Rokovanie Klubu riaditeľov spoločnej školy začalo programom a prehliadkou školy. Predseda a členovia správnej rady KRSŠ videli útulné prostredie, mnoho inšpirácií. Na spoločnom rokovaní diskutovali najmä o aplikácii GDPR, príprave konferencií so ŠPÚ. Na záver stretnutia sa zúčastnili hry Hradný duel.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Dňa 17.5.2018 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Častá uskutočnil Metodický deň pre učiteľov materských škôl a koordinátorov environmentálnej a etickej výchovy. Programom boli ukážky využitia prvkov Montessori pedagogiky a IKT v edukačnom procese v triedach 5 - 6 ročných detí. Po odprezentovaní vzdelávacích aktivít sa uskutočnil metodický rozbor, na ktorom si učiteľky predprimárneho vzdelávania vymenili skúsenosti a odovzdali si informácie a nápady do ďalšej pedagogickej činnosti. Na základnej škole sa uskutočnila prednáška interaktívneho výučbového programu "NeODPADni z ODPADOV" spojená s praktickými činnosťami triedenia odpadov. Tento deň bol veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených a prajeme si, aby takýchto metodických dní bolo viac a v pravidelných intervaloch.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Riaditeľ školy na úvod zdôraznil:
*73 rokov stačilo Európe, aby spyšnela a aby zabudla. Zabúdala.. Aby zabudla na to, ako sa zúfalá a bezradná obracala k Sovietskemu zväzu a so slzami v očiach dúfala, že ju zachráni od fašistického teroru!
My nezabúdame...
Naša vďačnosť patrí našim osloboditeľom, predovšetkým Červenej armáde.
Som rád, že sa v našej obci žije tradícia pripomínania si tohto dátumu 8. či 9 mája 1945.
Aj naši hostia, ktorí prišli medzi nás- si uvedomujú význam pripomínania 73. výročia oslobodenia.
S radosťou spoločne so starostom obce Miroslavom Holičkom vítal:

• štátnu tajomníčku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Oľgu Nachtmannovú, PhD.,
• za Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR – prvého tajomníka Vladislava Kulikova, PhD.,
• vítal predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na čele s podpredsedom Ing. Norbertom Lackom,
• vítal predstaviteľov Matice slovenskej na čele s krajskou predsedníčkou PhDr. Libušou Kľučkovou,
• vítal delegáciu z našej partnerskej školy v Rusku v Jaroslavl na čele s pani riaditeľkou Galinou Khitrovou.
• vítal všetkých vzácnych hostí, ktorých už osobitne nemenoval,
• vítal všetkých obyvateľov našej obce.

V rámci kultúrneho programu vystúpili deti MŠ, žiaci ZŠ, účastnili si pozreli aj video, ktoré pripravili žiaci 9. ročníka. Stretnutie obohatili príhovormi štátna tajomníčka aj 1. tajomník Veľvyslanectva RF v SR.

Po kultúrnom programe bol pietny akt kladenia vencov. Členovia správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy položili veniec k pamätníku.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Dňa 26. apríla sa uskutočnil Metodický deň v ZŠ na Štefánikovej ulici v Galante, ktorý usporiadal pán riaditeľ PaedDr. Radoslav Forro. V rámci otvorenej hodiny z nemeckého jazyka p. uč. K. Bosáková zvolila tému „Experimentovanie po nemecky“. Žiaci si formou vlastných experimentov s magnetizmom predmetov osvojili novú slovnú zásobu a použitie neurčitého člena v nominatíve. Po otvorenej hodine nasledoval rozbor. Metodický deň bol inšpiráciou pre všetkých prítomných.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Rozšírené zasadnutie Klubu riaditeľov spoločnej školy sa konalo na ZŠ Arpáda Felcána 4, na pozvanie pani riaditeľky Mgr. Miroslavy Múdrej Vaňkovej. Členovia KRSŠ videli útulné prostredie školy, tvorivé aktivity ku Dňu vody. Diskutovali na mnohé školské otázky, osobitnú pozornosť venovali novému návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancov.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Na rokovaní Správna rada zhodnotila činnosť KRSŠ za uplynulé obdobie. Predseda KRSŠ poďakoval riaditeľom škôl za zorganizovanie metodických dní a ocenil prácu učiteľov. Členovia Správnej rady riešili aktuálne otázky týkajúce sa školskej problematiky, pripomienkovanie zákonov... Naplánovali si ďalšiu činnosť.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Dňa 19. februára 2018 sa uskutočnil na ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava Metodický deň, ktorý usporiadal pán riaditeľ PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., predseda správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy. Metodický deň sa niesol v znamení podelenia sa so svojím pedagogickým majstrovstvom: matematika v 2. ročníku (PaedDr. Paulína Krivosudská), účasť: 8 učiteľov z iných škôl, chémia v 7. ročníku (RNDr. Helena Vicenová), účasť: 6 učiteľov z iných škôl a dejepis v 9. ročníku (Mgr. Silvia Kriváčková), účasť: 6 učiteľov z iných škôl, 3 zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a zástupca OZ Sila ľudskosti. Podľa vyjadrenia všetkých zúčastnených ich otvorené hodiny inšpirovali, ocenili pedagogické majstrovstvo kolegýň a vyslovili nádej, že takéto otvorené hodiny budú pokračovať.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Na pozvanie pani riaditeľky PaedDr. Viery Grohovej prijali členovia KRSŠ pozvanie na prehliadku priestorov a ukážky ich činnosti a nastavenia školy. Za predsedu KRSŠ sa prihovorila PhDr. Svetlana Zacharová, členka správnej rady KRSŠ, ktorá poďakovala za pozvanie a inšpiratívne stretnutie.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Dňa 16. januára 2018 sa uskutočnil na ZŠ s MŠ Šoporňa Metodický deň, ktorý usporiadala pani riaditeľka PaedDr. Eva Kabrhelová, členka správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy. V rámci tohto dňa mali možnosť učitelia vidieť otvorené hodiny hudobnej výchovy a fyziky, po ktorých nasledoval rozbor hodín. Osem prítomných učiteľov vyjadrilo poďakovanie za inšpiráciu zo zážitkových hodín a cennú výmenu skúseností.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Riaditeľ školy vyjadril: "Priateľ je človek, ktorý nezištne pomáha a povzbudí. Ktorý na nás myslí. A toto ste vy. Na spríjemnenie tejto predvianočnej nálady si deti našej materskej školy a žiaci základnej školy pripravili krásny program pod vedením učiteľov, ktorým zo srdca ďakujem. Na tento deň sa pripravovali už niekoľko týždňov vopred, aby vám ukázali, čo všetko dokážu a aký majú talent. Dnešný program sa bude niesť v duchu Vianoc a bude teda skutočne pestrý. Ústrednou témou je téma HVIEDZY.
Hviezda, ktorá priviedla 3 mudrcov k novonarodenému Ježišovi. Hviezdy sú aj naše deti a žiaci školy, pre ktoré sa všetci snažíme aby zažili svoje hviezdne chvíle aj v škole.
A hviezdami, ktoré nám svietia – ste pre nás aj vy. A tak nám svietite z Bratislavy, z Trnavy, Nitry, Galanty, Šintavy a z rôznych iných kútov na našom krásnom Slovensku. Sme radi, že vás máme. Ďakujem, vám za vaše svietenie, za vaše priateľstvo. Ďakujem za spoluprácu,podporu v prospech našej školy.
Tešíme sa zo všetkých našich priateľov, ktorí prišli a ľutujeme, že mnohým sa to nepodarilo."
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Dňa 12. decembra 2017 sa uskutočnil na ZŠ s MŠ Dechtice Metodický deň, ktorý usporiadala pani riaditeľka PhDr. Svetlana Zacharová, členka správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy. V rámci tohto dňa mali možnosť učitelia vidieť otvorené hodiny anglického jazyka, geografie a matematiky, po ktorých nasledoval rozbor. Desiati prítomní učitelia vyjadrili poďakovanie za inšpiráciu zo zážitkových hodín a cennú výmenu skúseností.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Predseda KRSŠ sa 6.12.2017 na pozvanie predsedu Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomíra Petráka zúčastnil na pracovnom seminári na tému "Príprava návrhu na zriadenie Komisie pre budúcnosť pri Výbore Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport", Seminár organizoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Spoločným výskumným centrom Európskej komisie v rámci projektu „Veda v parlamente“.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Rozšírené zasadnutie Klubu riaditeľov spoločnej školy prerokovalo mnohé otázky zo života škôl. Zaoberali sa pripomienkami k legislatíve a prihlásili sa k prechodu materských škôl pod prenesený výkon štátu. Zároveň účastníci mali predstavené materské školy a zažili inšpiratívne aktivity s deťmi.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Dňa 15. novembra 2017 sa uskutočnil v Hlohovci na ZŠ Koperníkova Metodický deň, ktorý usporiadala pani riaditeľka PaedDr. Denisa Králičová, členka správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy. V rámci tohto dňa mali možnosť učitelia zo širokého okolia vidieť otvorené hodiny slovenského jazyka a literatúry, matematiky a vlastivedy, po ktorých nasledoval rozbor, kde si učitelia navzájom vymenili skúsenosti.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Dnes rokovala správna rada KRSŠ o pláne stretnutí, nových informáciách. Na úvod vystúpili žiaci ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava a predstavili výmenný pobyt v Ruskej federácii.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
1. konferenciu Klubu riaditeľov spoločnej školy otvoril PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, predseda správnej rady KRSŠ.
V úvode odzneli príhovory Ing. Ľubomíra Petráka, CSc, predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Mgr. Evy Smolíkovej, podpredsedníčky Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na tému Kam kráča naše školstvo, spojené s moderovanou diskusiou.
I. blok: PhDr. Romana Kanovská, NÚCEM - Medzinárodné a národné testovania, využívanie etestu, Mgr. Mária Pappová, MPC - Kontinuálne vzdelávanie – učíme sa vzdelávať celý život, PaedDr. Eva Klikáčová, OZPŠaV SR – Informácie z OZPŠaV SR.
II. blok: Mgr. Dušana Bieleszová – Školská mediácia, Mgr. Miroslava Ormandyová, SCŠPP Sereď – Diagnotika, rediagnostika a vývinové poruchy učenia, PaedDr. Petra Vágová, LVS Nitra – ADHD, poruchy správania, činnosť LVS.
III. blok: Valné zhromaždenie: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., predseda správnej rady KRSŠ oboznámil s Výročnou správou KRSŠ za školský rok 2016/2017 a Plánom činnosti KRSŠ na rok 2017/2018.
Záverom odzneli informácie, spojené s diskusiou na rôzne témy.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Rokovanie správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy a návšteva partnerských škol ZŠ s MŠ Šoporňa a ZŠ Jána Majku Dolná Streda. Správna rada zhodnotila činnosť KRSŠ, zaoberala sa prípravou konferencie a diskutovala o otázke učenia písania žiakov aj o alternatívach zavedenia 3. hodiny dejepisu.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Dnes rokovala správna rada Klubu riaditeľov spoločnej školy o overovaní profesijných kompetencií u dobiehajúcich akreditovaných programoch, o pedagogicko- organizačných pokynoch, o prípravách na konferenciu KRSŠ, a o iných otázkach. Rokovanie bolo obohatené prehliadkou školy a interaktívnou prehliadkou hradu Červený Kameň.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Pripomenutie si 72. výročia oslobodenia a skončenia 2. svetovej vojny bolo v Šintave účasťou na kultúrnom programe školy a následne členovia správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy položili veniec k pamätníku.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis

Nebyla nalezena žádná alba.

Adresa na Rajčeti

www.krss.rajce.idnes.cz

Aktivní od

28. listopadu 2016

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno
reklama